forex trading logo
Имамо 14 гостију на мрежи

Почетна Јавне набавке
Јавне набавке
Грађевинско занатски радови на објекту

ОСНОВНА ШКОЛА

МАЈУР

Светог  Саве бр. 4, 15353  МАЈУР

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Број: 1-3-1 /2017 –Грађeвинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, Ознака из оштег речника набавке: 45000000

[мај] 2017. године

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015).), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 295/2од 18.07.2017.и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 296/2 од  20.07.2017.припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - бр. 1-3-1 /2017 –Грађевинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, Ознака из оштег речника набавке: 45000000-

Опширније...
 
Позив

Наручилац

Основна школа „ Majур“ Мајур

Адреса

Светог Саве број 4

Место

Мајур

Интернет адреса

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

На основу члана 55, 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015) ОШ „ Мајур“ Мајур, дана 22. 06. 2017.

oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Гасно уље  екстра лако евро ел - ЈН 1-1-2/2017

 

Опширније...
 
Конкурсна документација

Основна школа „Мајур

Светог  Саве бр.4, 15353 Мајур

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА

НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОШ „МАЈУР“, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1-1-1/2017

Април 2017. године

ОШ „Мајур“ Мајур

Број: 123/1

11. 04. 2017.

Опширније...
 
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр.72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 54. Статута, а у вези са чланом 22. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", бр. 106/13),.Школски одбор Основне школе „Мајур“ Мајур, на седници одржаној дана 8.10.2015.донео је следећи:

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

 

Овим Правилником уређује се поступак јавне набавке унутар Основне школе „Мајур” у Мајуру,  (у даљем тексту: наручилац) а нарочито: начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције и начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

 

 

Опширније...
 
Конкурсна документација

OСНОВНА  ШКОЛА „МАЈУР“ МАЈУР

ЈАВНА  НАБАВКА - ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ БРОЈ 1-1-2/2017

 

[јуни] 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 „), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 215//2-1 од 06. 06. 2017.-и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 215/2-2 од 06. 06. 2017.

Опширније...
 
Још чланака...Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.