forex trading logo
Имамо 7 гостију на мрежи

Почетна Јавне набавке
Јавне набавке
Измене и допуне конкурсне документације

 

Основна школа “ Мајур” 15353 Мајур

 

 

 

У складу са чланом 63. став 1 Закона о јавним набавкама ( Сл. гл.РС број 68/2015 ) основна школа “ Мајур” Мајур ,наручилац - ЈНМВ ред 1.1.1/2018 врши измену и допуну конкурсне документације предметне набавке тако што ће :

1. У одељку V, тачка 1. подтачка 1.2. у ставу дв,уместо речи:

“ да сушени комад коцка поседује топлотну вредност до 17000 кило џула по килограму сушеног угља” стајати :

“да сушени комад коцка поседује топлотну вредност до 19000 кило џула по килограму сушеног угља”

 

2. У одељку IX -Уговор - ЈНМВ 1.1.1/2018 - у члану 17 уместо:

 

“Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна” стајаће :

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих по 3 (3) примерка задржава свака уговорна страна.

3.У складу са чланом 63. став 5 Закона о јавним набавкама ( Сл. гл.РС број 68/2015 )

Наручилац продужава рок за достављање понуда :

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.7.2018. до 13,00 часова

Отварање понуда ће се обавити 11. 7. 2018. године са почетком у 13,15 часова

 

4. Ове Измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације,

 

 

4. 7. 2018. Председник Комисије

 

 
ЈНМВ - ГАСНО УЉЕ

 

Наручилац

Основна школа „ Majур“ Мајур

Адреса

Светог Саве број 4

Место

Мајур

Интернет адреса

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

На основу члана 55, 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015) ОШ „ Мајур“ Мајур, дана 4. 07. 2018.

oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Гасно уље екстра лако евро ел - ЈН 1-1-2/2018

Опис предмета јавне набавке: Гасно уље екстра лако евро ел

Назив и ознака из општег речника набавке: 09135100

Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):

Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015) о чему су дужни да приложе изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају услове, као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1 тачка од 1 до 5 као и додатне услове из чл. 76 Закона о јавним набавкама који су прецизирани у конкурсној документацији. (докази који се прилажу биће ближе одређени у конкурсној документацији).

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Најнижа понуђена цена.

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок,...):

Сви заинтересовни понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Основне школе „Мајур“ у Мајуру, у секретаријату школе сваког радног дана од 08,00 часова до 12,00 часова, као и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):

Заинтересовани понуђачи треба да доставе своју понуду наручиоцу у року од 8 дана од дана објављивања јавног позива на порталу јавних набавки и то до 12.07.2012.до 12,00 часова. Ако задњи дан за подношење понуда пада у дан који је за наручиоца нерадан, задњи дан за подношење понуда биће први наредни радни дан. Понуду доставити у затвореној коверти са текстом на предњој страни „не отварати – понуда за јавну набавку гасног уља екстра лако евро ел бр. 03/16 на адресу: Основна школа „Мајур“, Светог Саве 4 15353 Мајур. На полеђини коверте читко написати назив, број телефона и адресу понуђача.

Понуђачи своју понуду подносе лично у секретаријат школе или путем поште.

Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца у року за подношење понуда.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):

Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама Основне школе „Мајур.“ У Мајуру , улица Светог Саве 4., дана 12.07.2018. године у 12,15 часова. Ако тај рок пада у дан који је за наручиоца нерадан, поступак ће се обавити првог наредног радног дана.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Одлука о избору најповољније понуде донеће се у року од пет дана од дана отварања понуда.

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на факс 015/376-542, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Контакт особа је Љиљана Петровић , секретар школе e-mail osmajur@ptt.rs

Остале информације:

Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Комисија за спровођење поступка по Решењу број 348/2-3 од 25.6.2018.

 
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр.72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 54. Статута, а у вези са чланом 22. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", бр. 106/13),.Школски одбор Основне школе „Мајур“ Мајур, на седници одржаној дана 8.10.2015.донео је следећи:

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

 

Овим Правилником уређује се поступак јавне набавке унутар Основне школе „Мајур” у Мајуру,  (у даљем тексту: наручилац) а нарочито: начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције и начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

 

 

Опширније...
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ

 

Основна школа „Мајур

Светог  Саве бр.4, 15353 Мајур

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА

НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОШ „МАЈУР“, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1-1-1/2018

 

Јуни 2018. године

ОШ „Мајур“ Мајур

Број: 350/1 od 27.6.2018.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 348/1 од25.6.2018и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр.348/2 од 25.6.2018.припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности – добра : НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОШ „Мајур“ Мајур,  ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 – РБЈН 1.1.1 /2018

 

 

Опширније...
 Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.