forex trading logo
Имамо 23 гостију на мрежи

Опште информације

У саставу ОШ „Мајур“,Мајур  су матична школа у Мајуру са својством правног лица и издвојено одељење у Штитару, која немају својство правног лица.. Назив школе је: Основна школа " Мајур". Седиште школе је у Мајуру, поштански број 15353, улица и број: Светог Саве 4. Матични број школе 07169710, ПИБ 100084686. Оснивач школе је Република Србија. Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност основног образовања  и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности основног образовања, у складу са законом.

Образовно-васпитна делатност обавља се остваривањем наставног плана и програма, на српском језику, реализацијом одговарајућег наставног плана и програма за основне школе.
Настава се изводи у одељењу, односно појединачно, у складу са наставним планом и програмом.
Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта.

Настава у школи се изводи у две смене, по распореду часова, који утврђује директор школе, уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину. Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се годишњим планом рада школе.

  • У школи се могу организовати следећи испити:

разредни, поправни, завршни испит основног образовања и остало у складу са Законом.
Школа води прописану евиденцију и издаје јавне исправе у складу са посебним законом.
Школа води и базу података у оквиру јединственог информационог система просвете.
Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након оглашавања оригинала јавне исправе неважећим, у "Службеном гласнику Републике Србије". У недостатку прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију.

 

Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.