forex trading logo
Имамо 29 гостију на мрежи

ИО Штитар
Грађевинско занатски радови на објекту

ОСНОВНА ШКОЛА

МАЈУР

Светог  Саве бр. 4, 15353  МАЈУР

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Број: 1-3-1 /2017 –Грађeвинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, Ознака из оштег речника набавке: 45000000

[мај] 2017. године

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015).), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 295/2од 18.07.2017.и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 296/2 од  20.07.2017.припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - бр. 1-3-1 /2017 –Грађевинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, Ознака из оштег речника набавке: 45000000-

Опширније...
 Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.