forex trading logo
Имамо 33 гостију на мрежи

Гасно уље
ЈНМВ - ГАСНО УЉЕ

 

Наручилац

Основна школа „ Majур“ Мајур

Адреса

Светог Саве број 4

Место

Мајур

Интернет адреса

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

На основу члана 55, 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015) ОШ „ Мајур“ Мајур, дана 4. 07. 2018.

oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Гасно уље екстра лако евро ел - ЈН 1-1-2/2018

Опис предмета јавне набавке: Гасно уље екстра лако евро ел

Назив и ознака из општег речника набавке: 09135100

Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):

Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015) о чему су дужни да приложе изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају услове, као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1 тачка од 1 до 5 као и додатне услове из чл. 76 Закона о јавним набавкама који су прецизирани у конкурсној документацији. (докази који се прилажу биће ближе одређени у конкурсној документацији).

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Најнижа понуђена цена.

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок,...):

Сви заинтересовни понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Основне школе „Мајур“ у Мајуру, у секретаријату школе сваког радног дана од 08,00 часова до 12,00 часова, као и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):

Заинтересовани понуђачи треба да доставе своју понуду наручиоцу у року од 8 дана од дана објављивања јавног позива на порталу јавних набавки и то до 12.07.2012.до 12,00 часова. Ако задњи дан за подношење понуда пада у дан који је за наручиоца нерадан, задњи дан за подношење понуда биће први наредни радни дан. Понуду доставити у затвореној коверти са текстом на предњој страни „не отварати – понуда за јавну набавку гасног уља екстра лако евро ел бр. 03/16 на адресу: Основна школа „Мајур“, Светог Саве 4 15353 Мајур. На полеђини коверте читко написати назив, број телефона и адресу понуђача.

Понуђачи своју понуду подносе лично у секретаријат школе или путем поште.

Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца у року за подношење понуда.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):

Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама Основне школе „Мајур.“ У Мајуру , улица Светог Саве 4., дана 12.07.2018. године у 12,15 часова. Ако тај рок пада у дан који је за наручиоца нерадан, поступак ће се обавити првог наредног радног дана.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Одлука о избору најповољније понуде донеће се у року од пет дана од дана отварања понуда.

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на факс 015/376-542, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Контакт особа је Љиљана Петровић , секретар школе e-mail osmajur@ptt.rs

Остале информације:

Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Комисија за спровођење поступка по Решењу број 348/2-3 од 25.6.2018.

 Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.