forex trading logo
Имамо 21 гостију на мрежи

УГАЉ
Измене и допуне конкурсне документације

 

Основна школа “ Мајур” 15353 Мајур

 

 

 

У складу са чланом 63. став 1 Закона о јавним набавкама ( Сл. гл.РС број 68/2015 ) основна школа “ Мајур” Мајур ,наручилац - ЈНМВ ред 1.1.1/2018 врши измену и допуну конкурсне документације предметне набавке тако што ће :

1. У одељку V, тачка 1. подтачка 1.2. у ставу дв,уместо речи:

“ да сушени комад коцка поседује топлотну вредност до 17000 кило џула по килограму сушеног угља” стајати :

“да сушени комад коцка поседује топлотну вредност до 19000 кило џула по килограму сушеног угља”

 

2. У одељку IX -Уговор - ЈНМВ 1.1.1/2018 - у члану 17 уместо:

 

“Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна” стајаће :

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих по 3 (3) примерка задржава свака уговорна страна.

3.У складу са чланом 63. став 5 Закона о јавним набавкама ( Сл. гл.РС број 68/2015 )

Наручилац продужава рок за достављање понуда :

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.7.2018. до 13,00 часова

Отварање понуда ће се обавити 11. 7. 2018. године са почетком у 13,15 часова

 

4. Ове Измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације,

 

 

4. 7. 2018. Председник Комисије

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ

 

Основна школа „Мајур

Светог  Саве бр.4, 15353 Мајур

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА

НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОШ „МАЈУР“, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1-1-1/2018

 

Јуни 2018. године

ОШ „Мајур“ Мајур

Број: 350/1 od 27.6.2018.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 348/1 од25.6.2018и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр.348/2 од 25.6.2018.припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности – добра : НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОШ „Мајур“ Мајур,  ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/2019 – РБЈН 1.1.1 /2018

 

 

Опширније...
 Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.