forex trading logo
Имамо 5 гостију на мрежи

Почетна Јавне набавке УГАЉ Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације

 

Основна школа “ Мајур” 15353 Мајур

 

 

 

У складу са чланом 63. став 1 Закона о јавним набавкама ( Сл. гл.РС број 68/2015 ) основна школа “ Мајур” Мајур ,наручилац - ЈНМВ ред 1.1.1/2018 врши измену и допуну конкурсне документације предметне набавке тако што ће :

1. У одељку V, тачка 1. подтачка 1.2. у ставу дв,уместо речи:

“ да сушени комад коцка поседује топлотну вредност до 17000 кило џула по килограму сушеног угља” стајати :

“да сушени комад коцка поседује топлотну вредност до 19000 кило џула по килограму сушеног угља”

 

2. У одељку IX -Уговор - ЈНМВ 1.1.1/2018 - у члану 17 уместо:

 

“Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна” стајаће :

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих по 3 (3) примерка задржава свака уговорна страна.

3.У складу са чланом 63. став 5 Закона о јавним набавкама ( Сл. гл.РС број 68/2015 )

Наручилац продужава рок за достављање понуда :

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.7.2018. до 13,00 часова

Отварање понуда ће се обавити 11. 7. 2018. године са почетком у 13,15 часова

 

4. Ове Измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације,

 

 

4. 7. 2018. Председник Комисије

 

 

Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.