forex trading logo
Имамо 13 гостију на мрежи

Почетна Јавне набавке ИО Штитар Грађевинско занатски радови на објекту
Грађевинско занатски радови на објекту

ОСНОВНА ШКОЛА

МАЈУР

Светог  Саве бр. 4, 15353  МАЈУР

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Број: 1-3-1 /2017 –Грађeвинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, Ознака из оштег речника набавке: 45000000

[мај] 2017. године

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015).), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 295/2од 18.07.2017.и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 296/2 од  20.07.2017.припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - бр. 1-3-1 /2017 –Грађевинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, Ознака из оштег речника набавке: 45000000-

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

 

II

Подаци о предмету јавне набавке

 

III

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. (осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев

 

 

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

VII

Образац понуде

 

VIII

Модел уговора

IX

Образац трошкова припреме понуде

X

Образац изјаве о независној понуди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:  Основна школа „Мајур“

Адреса: 15353 Мајур,  Светог  Саве 4

Интернет страница:www.osmaju.edu.rs

 

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број бр. 1-3-1 /2017 –Грађевинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, Ознака из оштег речника набавке: 45000000-

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка

 

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:..................................Љиљана  Петровић ,секретар школе

Е - mail адреса (или број факса): …......................osmajur @ptt.rs (за секретара)

факс: 015/376-542

telefon:015/376-215

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1-3-1 /2017 –Грађевинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, Ознака из оштег речника набавке: 454000000-

2. Партије

Набавка није обликована по партијама

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  РАДОВА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,МЕСТО ИЗВРШЕЊА

ОШ “ Мајур “       ИО  Штитар

Процена радова

Ред.број

Опис радова

Јед. мере

Количина

Цена

Износ

1

Монтажа и демонтажа цевасте скеле до 10 м висине. Обрачун по м2.

м2

880,00

2

Обијање оштећених малтерисаних површина и одвоз шута на депонију до 3 км. Обрачун по м2

м2

40,00

3

Малтерисање фасадних површина продужним малтером 1:3:9, са свим потребним предрадњама (чишћење фуга,отпрашивање површина и наношење шприц малтера). Обрачун по м2.

м2

40,00

4

Стругање прскане фасаде са зидова школе. Шут очистити и одвести на депонију.  Обрачун по м2

м2

750,00

5

Наношење фасадне подлоге на све фасадне површине(пре постављања стиропора и пре наношења лепка). Обрачун по м2.

м2

882,70

6

Израда “демит” фасаде стиропором  д=10 цм, фасадним стиропором, типловање ПВЦ типловима одговарајуће дужине и тврдоће, постављање угаонихи   лајсни   са мрежицом по угловима и око отвора, наношење 2 слоја  грађевинског  лепка   са утапањем ПВЦ мрежице  у први слој лепка, премаз фасаде фасадном  подлогом у боји фасаде, израда   рајбоване или заглађене фасаде  зрна д=2 мм  делом у тамнијим ,а делом у светлијим тоновима. Обрачун по м2.

м2

882,70

7

Глетовање плафона терасе фасадном глет масом два пута и бојење истих фасадном бојом два пута (предвидети угаоне ПВЦ лајсне на свим ивицама и угловима, као и одговарајуће окапне лајсне). Претходно нанети подлогу. Обрачун по м2.

м2

13,78

8

Демонтажа постојеће дрвене ламперије на шишама и постављање стиродура д=2цм на постојећу конструкцију са свим потребним елементима- лепак, мрежица, угаона ПВЦ лајсна и завршни слој акрилног малтеракрупноће зрна 2мм у рајбу и тону по избору инвеститора. Обрачун по м2.

м2

185,00

9

Демонтажа постојећих, израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олука Ø120 од пластифицираног лима д=0.6мм. Обрачун по м1.

м1

286,00

10

Израда солбанака  од пластифицираног лима рш до 40цм. Обрачун по м1.

м1

70,90

11

Израда иксни на калканима од пластифицираног лима рш. 40цм. Обрачун по м1.

м1

30,00

12

Местимична замена оштећеног фалцованог црепа на крову школе. Обрачун по ком.

ком

100,00

13

Обрада темеља зграде стиродуром д=2цм са свим потребним предрадљама- лепак, мрежица и завршном обрадом кулир пластом. Обрачун по м2.

м2

30,00

14

Облагање зида уласка у школу каменим плочама д=2цм на цемент малтер. Обрачун по м2.

м2

30,00

15

Обрада унутрашњих шпалетни након замене столарије одговарајућом дебљином стиропора, са свим потребним елементима лепак, мрежица, угаона ПВЦ лајсна, глетовање унутрашњим глетом и завршно бојење полудисперзијом. Обрачун по м1.

м1

190,00

16

Набавка материјала и израда термоизолације таванског простора минералном вуном д=15цм у обостраној ПВЦ фолији.. Обрачун по м2.

м2

70,00

17

Набавка материјала и постављање кер. Плочица на тераси. Обрачун по м2.

м2

14,00

18

Набавка материјала и облагање степеника 30/17  керамичким плочицама на тераси. Обрачун по м1.

м1

3,90

19

Набавка материјала и израда  керамичке сокле на тераси. Обрачун по м1.

м1

5,00

УКУПНО

ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ:

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ РАДОВА: надзор у току извођења

радова, текућа и контролна испитивања изведених радова

Контролу извођења радова вршиће Надзорни орган кога одреди Наручилац.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА: 24 месеца

РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 8 дана од дана увођења у посао, односно 8 дана по извршној пријави почетка извођења радова.

РОК ИЗВРШЕЊА СВИХ РАДОВА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА:

Рок25 календарских дана, место-локација , ШКОЛСКА ЗГРАДА У ШТИТАРУ

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (поглављу V -3 ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 5) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом

2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – лиценца  ( члан 75 став 1 тачка 5 закона)

ДОДАТНИ  УСЛОВИ

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисанечл. 76. Закона, и то:

1-да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- Обим финансијског капацитета који се сматра неопходним износи: остварени пословни приходи - најмање 4.000.000,00 динара (Позиција I Биланса успеха) у претходне три обрачунске године.

2.Обим пословног капацитета који се сматра неопходним износи: најмање три потврде од наручиоца сличних радова у претходне три године (ако један наручилац да потврде за све три године, рачуна се као број наручилаца три);

3. располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

- Технички капацитет који се сматра довољним:

- понуђач мора имати најмање:

- једно теретно возило,

- пословни простор, сопствени или изнајмљени

- најмaње 5 запослених из делатности понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

Образац V- 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, јавне набавке бр. 1-3-1 /2017 –Грађанско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, дајем следећу

И З Ј А В У

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – лиценца  ( члан 75 став 1 тачка 5 закона)

6) Понуђач испуњава додатне услове наведене у конкурсној документацији:

1-да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

-Обим финансијског капацитета који се сматра неопходним износи: остварени пословни приходи - најмање 4.000.000,00 динара (Позиција I Биланса успеха) у претходне три обрачунске године.

-Обим пословног капацитета који се сматра неопходним износи: најмање три потврде од наручиоца сличних радова у претходне три године (ако један наручилац да потврде за све три године, рачуна се као број наручилаца три);

. располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

- понуђач мора имати најмање:

- једно теретно возило,

- пословни простор, сопствени или изнајмљени

- најмaње 5 запослених из делатности понуђача

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печаtom

Образац V- 4

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке бр. 1-3-1 /2017 –Грађанско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)

5) Подизвођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавкe – лиценца .

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Мајур“, ул.Светог  Саве бр. 4, 15353 Мајур, са назнаком: јавне набавке бр. 1-3-1 /2017 –Грађевинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.08.2017. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда обавиће се у просторијама школеканцеларија  директора дана 01.08.2017. године до 12,15 часова.

тора

Отварању понуда поред комисије именоване за спровођење предметне јавне набавке могу присуствовати и опуномоћени представници понуђача који су дужни да Комисији непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1) Образац понуде (Образац 1- VII);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац - X -5);

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац V- 3);

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (ОбразацV- 4).

6) Попуњен и оверен модел уговора- Образац VIII

 

 

 

3. ПАРТИЈЕ

 

Набавка није обликована по партијама

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен позивом за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку бр. 1-3-1 /2017 – Грађевинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар, НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку бр. 1-3-1 /2017 – Грађевинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар] - НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку бр. 1-3-1 /2017 Грађевинско –занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар - НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 1-3-1 /2017 –Грађевинско занатски радови на објекту Школе У ИО Штитар - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

· понуђачу који ће издати рачун,

· рачуну на који ће бити извршено плаћање,

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је: без аванса, валута 45 дана од дана извршења радова и испостављања окончане ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 25 календарских дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова: школска зграда  У Издвојеном одељењу у Штитару

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, људски рад,трошкови материјала и сл.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло менице на износ од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа.

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу.

Уколико предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу наручилац ће поставити захтев за додатно обезбеђење до 15% од понуђане цене.

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели или факсом на број 015/376-542 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 1-3-1/2017. [навести редни број јавне набавкe].

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђaч

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail osmajur @ptt. rs. факсом на број 015/376-542 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор одмах по  протеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

образац VII-1

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бтрој 1-3-1/2017. Извођење грађевинско занатских радова  на школској згради у Ио Штитар

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац VII-2

Упутство: Образац попуњава и потписује власник  или законски заступник који је уписан у АПР . Уколико понуђач наступа са групом понуђача  образац структуре цена потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача

Колоне структуре цене  попунити читко, хемијском оловком или на рачунару

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ЈНМБ 1-3-1 /2017

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА

 

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок завршетка радова

Гарантни период

Место и начин примопредаје радова

 

- проценат понуде поверен подизвођачу: ______ %. (Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити  преко подизвођача

 

Датум                                                                         Понуђач

М. П.

_____________________________                        ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О Извођењу грађевинско занатских радова на објекту Основна школа у Штитару ЈНМВ    1-3-1/2017

Закључен између:

Оснновне школе „Мајур

са седиштем у Мајуру , улица светог Саве 4, ПИБ: 100084686 Матични број: 07169710

Број рачуна: 840-156660-16 код Управе за трезор,

Телефон:015-376- 542 Телефакс:015-376-215 кога заступа директор Драга Адакалић  Томић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

..............................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

даљем тексту: …...............),

Основ уговора -Извођење грађевинско занатских радова на објекту Основна школа у Штитару

ЈНМВ Број. 1-3-1/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

 

Члан 1.

Предмет уговора је Извођење грађевинско занатских радова на објекту Основна школа у Штитару у свему према понуди извођача радова број ______ од _______ 2017. године која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да за потребе наручиоца изврши радове у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Члан 3.

Ако се приликом примопредаје радова записнички утврди да радови које је извођач радова извршио  имају недостатке у квалитету и очигледне грешке, извођач радова ће исте отклонити у року од 3 (три) дана од дана сачињавања рекламационог записника.

Члан 4.

Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ___________  динара без пореза на додату вредност.

Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора јe ___________  динара са порезом на додату вредност.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 5.

Плаћање ће се вршити: ________________________________________________

_____________________________________________________________________

Члан 6.

Уговорени гарантни рок је: ____________ дана од дана предаје радова.

 

Рок извршења радова је: __________ дана од дана закључења уговора

Члан 7.

Уговарачи су сагласни да извођач наручиоцу, за сваки дан задоцњења, плати износ од 0,5% од уговорене вредности радова с тим да максимално наплаћени износ по овом основу не може прећи 10% од укупне вредности изведених радова.

 

Члан 8.

Извођач радова је обавезан да наручиоцу достави бланко соло меницу, са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло менице на износ од 10% од вредности уговора, коју наручилац радова може употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране извођача радова.

Члан 9.

Овај уговор закључује се за 2017. годину, а за све што није наведено у овом Уговору примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама и осталих позитивних прописа.

Члан 10.

Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни Привредни суд у Ваљеву.

Члан 11.

Уговор је сачињен у шест примерака од којих по три за сваку уговорну страну.

УГОВАРАЧИ

ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Директор школе Директор

_____________________

Драга  Адакалић  Томић

Напомена:

овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

Образац  X-5

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - Извођење грађевинско занатских радова на објекту Основна школа у Штитару

ЈНМВ Број. 1-3-1/2017 ,

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.