forex trading logo
Имамо 3 гостију на мрежи

Почетна Јавне набавке Гасно уље Конкурсна документација
Конкурсна документација

OСНОВНА  ШКОЛА „МАЈУР“ МАЈУР

ЈАВНА  НАБАВКА - ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ БРОЈ 1-1-2/2017

 

[јуни] 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 „), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 215//2-1 од 06. 06. 2017.-и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 215/2-2 од 06. 06. 2017.

 

припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ бр. 1-1-2/2017 –ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

V

Упутство  како се доказује  испуњеност услова

VI

Образац  изјаве  о испуњености  услова

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VIII

Образац понуде и образац о структури цена

I X

Модел  уговора

X

Образац трошкова припреме понуде

X I

Образац изјаве о независној понуди

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОСНОВНА  ШКОЛА „Мајур“ Мајур

Адреса: Светог  Саве 4

Интернет страница: www.osmajur.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1-1-2/2017. Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:Љиљана Петровић , секретар

Е - mail адреса (или број факса): 015  376-542. Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

6. Циљ  поступка – Закључење  уговора о Јавној  набавци

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке- Набавка гасног уља екстра лако евро  ЕЛ

Предмет јавне набавке бр. Ознака из оштег речника набавке: 09135100

2. Партије

Набавка није обликована по партијама

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  РАДОВА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА

Врста  набавке- добрa

Потребне количинеабавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ - 9 300 литара

Техничке  карактеристике , квалитет : у складу  са важећим прописима за такву  врсту набавке -Правилник о техничким и другим  захтевима за течна горива  нафтног  порекла  Сл. гл број 123/12: 63/13

Начин и рок испоруке : сукцесивно по требовању Наручиоца ( у року од 3 дана од дана пријема требовања у писменој форми од стране Наручиоца )

Место испоруке : ф – ко издвојено одељење школе у Штитару , улица  Мије Јовановић број 2( ф-ко школа на месту и у времену које одреди Наручилац уз присуство овлашћеног лица школе које ће примити и потписати пријем добара )

Гаранција : Понуђач  је дужан  да  гарантује квалитет  предмета  јавне  набавке у  складу са важећим  прописима  за такву  врсту набавке

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона)-

1.2. Поред општих услова, понуђач мора испунити и додатне услове прописане чланом 76 ЗЈН и то:

- да располаже довољним пословним капацитетом и то:

2. да је у претходној години снадбевао најмање пет купаца добром који је предмет набавке.

- да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

1.  да поседује или користи пословни простор и има односно користи најмање два одговарајућа возила која задовољавају прописане услове за обављање посла који је предмет јавне набавке;

2.  да пре достављања понуде има најмање три запослена која су оспособљена за извршавање послова који су предмет јавне набавке

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.( осим услова из става 1. тачка 5.) и члана 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 5.) доказује се тако што се доставља важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – може да се достави и неоверена копија. Понуђач мора да поседује Лиценцу за обављање енергетске делатности, трговине нафтом и дериватима нафте издату од  надлежног органа Републике Србије .

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- гасно уље  екстра  лако  евро ел , ЈНМВ бр 1-1-2/2017, ОШ „Мајур“,Мајур, испуњава све услове из чл. 75.и чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

5. Понуђач испуњава додатне услове у погледу захтеваног пословног, техничког и кадровског капацитета сходно  конкурсној документацији.

6. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона)- Доставља се и уз документацију , може и копија

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке - гасно уље  екстра  лако  евро ел , ЈНМВ бр 1-1-2/2017, ОШ “МАЈУР“ Мајур, испуњава све услове из чл. 75. и чл. 76.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

5) Понуђач испуњава додатне услове у погледу захтеваног пословног, техничког и кадровског капацитета сходно  конкурсној документацији.

6) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности – доставља се посебно

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

6.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда треба да је јасна и недвосмислена. Понуда треба да садржи све тражене податке, прилоге и обрасце из конкурсне документације и исти морају бити попуњени или откуцани читко и штампаним словима, оверени печатом и потписом овлашћеног лица на означеним местима. Овлашћено лице понуђача дужно је да образац уговора попуни, потпише и овери чиме потписује да је у потпуности сагласан са садржином уговора.

Уколико понуду потписује лице које, у приложеном изводу није наведено као заступник понуђача,  уз понуду је  неопходно доставити пуномоћје  којим то лице  овлашћује  за потписивање понуде, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач   не треба да издваја из целине делове конкурсне документације (обрасце) које сматра непотребним,нити да им мења место, већ да исте прецрта и овери печатом.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани у целини, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају "Образац подаци о понуђачу " се не попуњава.

6.НАЧИН  ПОДНОШОЊА  ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Мајур“Мајур,  улица Светог  саве 4-,,Понуда за јавну набавку - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ЈНМВ бр. 1-1-2/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30. 06. 2017.године до 12 часова.

Јавно отварање понуда ће се извршити 30. 06. 2017а почетком у 12,15.часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

4 ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

НАЗИВ  ПОГЛАВЉА

Образац понуде, заједно  са табеларним делом понуде и обрасцем структуре цене  попуњен, потписан и оверен

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, попуњен, потписан и оверен

Изјава подизвођача  о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, попуњен, потписан и оверен

Дозвола надлежног органа за обављање делатности - Лиценца

Модел уговора, попуњен, потписан и оверен

Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен

Попуњен, печатом оверен  и потписан  образац уколико понуду  подноси  група подизвођача–Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој  понуд

5. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку .......... [гасно уље екстра лако евро ел], ЈНМВ бр....   1-1-2-/2017..... гасно уље екстра лако евро ел], - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку .......... [навести предмет јавне набавке], ЈНМВ бр.....1-1-2/2017..... [гасно уље екстра лако евро ел], - НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку .......... [гасно уље екстра лако евро ел], ЈНМВ бр.....1-1-2/2017.....( гасно уље екстра лако евро ел], - НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку .........( гасно уље екстра лако евро ел], ЈНМВ бр.....1-1-2/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VI.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

· понуђачу који ће издати рачун,

· рачуну на који ће бити извршено плаћање,

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI одељак .).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је: без аванса, валута 45 дана од дана достављања рачуна за испоручену количини према наруџбини  наручиоца)

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

13. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА

ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач цену  у понуди даје по  јединици мере, урачунавајући и све друге неопходне трошкове.

Цена из понуде није фиксна и може се накнадно мењати у складу са променама цена на тржишту нафтних деривата.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло менице на износ од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа.

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу.

16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail....... или факсом на број.......] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1-1-2/2017..... [навести редни број јавне набавкe].

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

19ЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума Најнижа понуђена цена „ без ПДВ.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача  који је  понудио  дужи  рок  важења  понуде

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail osmajur@ ptt.rs, факсом на број 015/376-542 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор одмах по  протеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона а најдуже у року од 8  дана .

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ  - 1-1-2/2017

ПОНУДА  бр. од

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

3)  СТРУКТУРА  ЦЕНЕ:

Р. бр.

Назив производа

Количина

Јединична цена по литру са урачунатим свим трошковим реализац. понудереализацију која важи         у

тренутку давања понуде

Укупна цена      без ПДВ-а

Укупна

Цена          са

ПДВ-а

1.

Уље за ложење екстра лако (ЕЛ)

9.300 литара


УКУПНА ВРЕДНОСТ понуде :

динара.

Словима:    динара

( Напомена: цене се дају без ПДВ-а)

4. Рок важности понуде:  дана од дана њеног отварања ( не може бити краћи од 30 дана од отварања понуде)

5. Рок испоруке: 3 дана од поднетог захтева за испоруку, превозом Понуђача на адресу Наручиоца.

6. Услови и рок плаћања:

Рок плаћања: - валута 45 дана по пријему робе и испостављеном рачуну

____________________________

5) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач

6) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ Набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

IX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

Закључен у Шапцу ,  дана ______2017. год. између:

  1. Основне школе '' Мајур''15353Мајур , коју заступа Драга Адакалић Томић, директор, ПИБ 100084686, матични број 07169710

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ – купац)   и

  1. ________________________________из___________________, ул___________________________, које заступа директор____________________________, ПИБ-________________, матични број_________________ у даљем тексту (ИСПОРУЧИЛАЦ – продавац )

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац на основу чл. 39 Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео јавну набавку мале вредности – набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки, (у даљем тексту:добра), које су предмет јавне набавке Наручиоца

- Да је продавац -снабдевач доставио понуду бр.______од_____2017 год., заведену код Купца под бројем_____од______2017 год., за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конккурсне документације

- Да је Купац донео одлуку бр._____од_____2017. год. о додели уговора снабдевачу за јавну набавку мале вредности добара–гасно уље екстра лако евро Ел

-

Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка и допрема гасног уља екстра лако евро ЕЛ, за потребе ОШ ‘Мајур ‘’ Мајур ( издвојеног одељења школе у Штитару ) за календарску 2017. годину.

Врста добара дефинисана је у конкурсној документацији а цена је дефинисана понудом бр. ____ од ________________ и то : гасно уља екстра лако евро ЕЛ, по цени од ___________ динара ( без ПДВ-а ) ( са урачунатим превозом и осталим трошковима)по литру и цени од _______________ динара ( са ПДВ-ом ) по литру.

Чл. 3.

Продавац ће испоручивати лож уље сукцесивно према диспозицијама купца .

Потребе купца се достављају у писаној форми са требовањем количина и места испоруке као и именима лица која ће бити присутна при мерењу и испоруци наручених количина

Чл. 4.

Продавац се обавезује да испоручи гасно уља екстра лако евро ЕЛ, у року од 3 дана , од дана пријема требовања у писаној форми и да обавести купца о времену и месту мерења нарученог гасног уља екстра лако евро ЕЛ, Испоручено лож уље мора имати доказ о мерењу.

Рекламације на количину и квалитет лож уља уписују се у документ о испоруци одмах по пријему лож уља односно по утврђивању рекламације.

Рекламација ће се разрешавати у међусобним контактима уговорних страна.

Чл. 5.

Купац се обавезује да продавцу плати вредност испорученог лож уља у року од 45 дана од дана пријема фактуре.

Продавац се обавезује да за испоручену робу испостави фактуру одмах а најкасније у року од пет дана од дана испорученог лож уља ради наплате испоручене количине

Чл. 6.

Уговорне стране прихватају цену коју је продавац понудио приликом конкурисања за ову набавку са условима који су утврђени у конкурсној документацији.

Понуђена,односно уговорена цена није фиксна и може се накнадно мењати у складу са променама цена на тржишту нафтних деривата.

Чл. 7.

Овај уговор се закључује за 2017. годину , са тим што је продавац у обавези да настави са испоруком требованих а евентуално неиспоручених количина по понуђеним ценама и у новој календарској години, до краја 31.03. 2018 години . Чл. 8.

Купац задржава право корекције уговорених количина и врста робе , на више или мање у складу са законом , а услучају измењених околности због више силе, временских прилика , измењеног финансијског стања .

. Члан 9

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло менице на износ од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа.

Чл. 9.

Уговорне стране задржавају право раскида уговора због неиспуњења уговорених обавеза уговорних страна.

Чл. 10.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву

Чл. 11.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих уговорне стране задржавају по два.

КУПАЦ                                                        ПРОДАВАЦ

___________________________                 _________________________

Напомена:

овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавк

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ЈНМВ бр. 1-1-2/2017 , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

Најновије

Најчитаније

Банер

Покреће Joomla!. Designed by: Joomla template cheap web hosting Valid XHTML and CSS.